Regulamin portalu „Bezpieczny, elastyczny, społecznie odpowiedzialny opolski rynek pracy”

 § 1

Poniższe warunki regulują korzystanie z portalu „Bezpieczny, elastyczny, społecznie odpowiedzialny opolski rynek pracy” oraz korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez CTC Polska Sp. z o.o.

 § 2

Przeprowadzenie przez Użytkownika w całości procedury rejestracyjnej umożliwia dostęp do usług świadczonych przez CTC Polska Sp. z o.o.

 § 3

Usługi świadczone  przez CTC Polska Sp. z o.o., do których Użytkownik uzyskuje dostęp po przeprowadzeniu procedury rejestracyjnej są bezpłatne.

 § 4

W celu realizacji usług dostępnych w Portalu niektóre dane osobowe mogą być zbierane od Użytkownika w trakcie przeprowadzania procedury rejestracyjnej. Przekazywanie tychże danych jest całkowicie dobrowolne.

 § 5

Użytkownik, który dokonuje procedury rejestracyjnej oświadcza zarazem, że na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 833 z późniejszymi zmianami) wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych administrowanej przez firmę CTC Polska Sp. z o.o.z siedzibą w Warszawie przy ul. Ostrobramskiej 101 A oraz ich przetwarzania przez ten podmiot dla celów związanych z realizacją projektu „Bezpieczny, elastyczny, społecznie odpowiedzialny opolski rynek pracy”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 § 6

Użytkownik, podając dane osobowe w trakcie procedur rejestracyjnych, oświadcza również, że:

1) informacje przez niego podane są zgodne z prawdą,

2) wyraża zgodę na otrzymywanie od firmy CTC Polska Sp. z o.o. i jej partnerów informacji  marketingowych na podany adres e-mail,

3) przyjmuję do wiadomości, iż przysługuje mu prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania i żądania zaprzestania przetwarzania tychże danych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami).

 § 7

Użytkownikowi  w każdej chwili przysługuje uprawnienie do zakończenia korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną.

 § 8

Umowa o korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną, zostaje zawarta pomiędzy Użytkownikiem i Administratorem na czas nieokreślony i jest regulowana niniejszym Regulaminem. Okres umowy rozpoczyna się wraz z zakończeniem rejestracji przez Użytkownika.

 § 9

Użytkownik może w dowolnym czasie wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym. Wypowiedzenie umowy skutkować będzie niemożnością dostępu do usług świadczonych w ramach Portalu.

 § 10

Każda ze stron umowy ma prawo do rozwiązania umowy z ważnej przyczyny. Ważna przyczyna zachodzi w szczególności, gdy:

1)     Użytkownik zażąda zaprzestania przetwarzania przez Administratora danych osobowych zapisanych w ramach Konta,

2)     zawinione zachowanie Użytkownika w istotny sposób negatywnie wpływa na możliwość korzystania ze świadczonych usług innym Użytkownikom,

3)     Użytkownik w sposób zawiniony narusza przepisy prawa.

 § 11

W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów (np. dłuższej nieaktywności) firma CTC Polska Sp. z o.o. ma prawo do wykasowania Konta Użytkownika.

A A A
  • Zakończenie projektu
  • Eko wizerunek polskich firm
  • Niemal połowa mieszkańców globu wierzy w poprawę koniunktury
  • „Niesamowici ludzie” – nowy projekt PKN ORLEN na Facebook’u
  • Konkurs „Wspólnie budujmy kapitał społeczny”
konkurs